من انقلابی امدر این وبلاگ درمورد انقلابی بودن و انقلابی ماندن مطالبی ارائه خواهیم کرد